ZÁSADY ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI BONAFIDE GROUP, SE  

V těchto zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů Vás informujeme, jakým způsobem zpracováváme (využíváme) a chráníme Vaše osobní údaje, které máme k dispozici. 

Pokud hovoříme o „Vás“, máme na mysli Vás jako naše zákazníky a zájemce o naše služby, zejména jestliže jste s námi uzavřeli smlouvu nebo podepsali objednávku na námi poskytované služby. 

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Společnost BONAFIDE GROUP, SE, IČ: 29040621, se sídlem Praha 6, Wolkerova 965/15, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 196. Hovoříme-li v rámci těchto zásad zpracovávání a ochrany osobních údajů o „nás“, hovoříme o BONAFIDE GROUP, SE.
 • „Osobními údaji“ budeme rozumět veškeré informace, které Vás identifikují nebo na jejichž základě Vás lze identifikovat, a dále informace, které o Vás vypovídají (o Vaší osobnosti, aktivitách, majetku apod.).
 • „Zpracováním“ osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s Vašimi osobními údaji nebo soubory Vašich osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracováváním je zcela nebo částečně automatizované zpracování Vašich osobních údajů a neautomatizované pouze tehdy, jsou-li osobní údaje obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.
 • Naším „zákazníkem“ jste tehdy, jestliže s Vámi máme nebo jsme měli sjednán smluvní vztah o poskytování našich služeb.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Osobní údaje jako hodnota. Vaše osobní údaje považujeme za důležitou hodnotu a nakládáme s nimi v tomto duchu. Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a dalšími platnými právními předpisy. 

Při zpracovávání osobních údajů dbáme za všech okolností následujících základních pravidel: 

 • Zákonnost, korektnost a transparentnost: Vaše osobní údaje zpracováváme vůči Vám korektně a zákonným a transparentním způsobem.
 • Účelové omezení: Vaše osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a tyto osobní údaje nezpracováváme dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 • Minimalizace: Osobní údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a omezeném rozsahu, a to ve vztahu k účelu, pro který osobní údaje zpracováváme.
 • Přesnost: Dbáme na to, aby osobní údaje, které zpracováváme, byly přesné a v případě potřeby aktualizované.
 • Omezení uložení: Vaše osobní údaje ukládáme ve formě umožňující Vaši identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které osobní údaje zpracováváme.
 • Integrita a důvěrnost: Zabezpečujeme ochranu Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Používáme vyspělá opatření fyzické a elektronické bezpečnosti.
 • Lokalizace: Všechny Vaše osobní údaje uchováváme v České republice a nepředáváme je do zemí mimo Evropskou unii.

Vaše osobní údaje zpracováváme v zásadě pouze ke dvěma účelům, a to ke správě smluv a smluvních vztahů na straně jedné a k marketingovým a obchodním účelům na straně druhé. Oba tyto účely a pravidla, která pro ně uplatňujeme, jsou rozvedeny níže. Určité údaje, které mohou být za jistých okolností ztotožněny s konkrétní fyzickou osobou, jsou dále produktem využití technologií cookies .

OSOBNÍ ÚDAJE PRO SPRÁVU SMLUV A SMLUVNÍCH VZTAHŮ

O jaké osobní údaje se jedná? Zpracováváme osobní údaje, které jsou obsaženy v objednávkách a smlouvách, které jste s námi uzavřeli, a osobní údaje, které vyplynou z průběhu plnění těchto smluv. Jedná se zejména (nikoli však výlučně) o kontaktní a identifikační údaje, údaje o předmětu smlouvy a údaje o průběhu smluvního vztahu (fakturace atd.), včetně obchodní komunikace s Vámi. Vezměte prosím na vědomí, že smlouva nemusí být uzavřena pouze písemně, ale může jít i o vztah založený ústní smlouvou. 

Je přirozené, že musíme zpracovávat smluvní osobní údaje, abychom mohli dostát závazkům ze smluv a abychom mohli vykonávat práva z těchto smluv a plnit právní povinnosti s tím související. Např. podle legislativy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsme povinni ve stanovených případech identifikovat své zákazníky a provádět určitá kontrolní opatření; příslušné doklady jsme povinni uchovávat po dobu 10 let. 

MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ OSOBNÍ ÚDAJE
 

Osobní údaje zpracováváme k marketingovým a obchodním účelům z těchto důvodů:

 • Abychom své zákazníky a další osoby, u kterých lze předpokládat zájem, informovali o naší nabídce a novinkách formou zasílání elektronických zpráv a pozvánek na akce, a abychom se u našich zákazníků a dalších osob, u kterých lze předpokládat zájem, v individuálně posuzovaných případech telefonicky, emailem nebo jiným obdobným způsobem informovali na jejich zájem o naši nabídku; a
 • Také proto, abychom mohli personalizovat naše jednání vůči Vám v případě navazování a plnění smluvního nebo obchodního vztahu nebo jednání s Vámi (obchodní historie apod.).

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s nabídkou nebo jinými obchodními sděleními zpracováváme jen tehdy, existuje-li rozumný předpoklad, že máte o naši nabídku zájem; to lze předpokládat zejména tehdy, jste-li nebo byli-li jste našimi zákazníky. Osobní údaje za účelem personalizace jednání zpracováváme jen tehdy, jestliže jste s námi měli obchodní kontakt (ve smyslu realizace určité zakázky nebo jednání anebo projeveného zájmu o takovou zakázku). 

Respektujeme pravidlo, že využít Vaši emailovou adresu k zasílání obchodních sdělení je možné, jen jestliže jste nám ji sdělili jako náš zákazník nebo jestliže jste nám k využití své emailové adresy k tomuto účelu dali souhlas. Souhlas můžete kdykoli odvolat; pro formu, jakou to lze učinit, viz oddíl „Vaše práva“. V každém případě Vám v každém emailovém obchodním sdělení dáváme jednoduchou a zřetelnou možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení formou elektronické odhlášky. 

Zpracováváme následující typy osobních údajů:

Identifikační a kontaktní osobní údaje, kterými jsou: 

 • jméno a příjmení, fyzická adresa, emailová adresa, telefonní spojení apod.
 • údaje umožňující personalizovat komunikaci s Vámi (historie komunikace, referral apod.)

Zdrojem marketingových a obchodních osobních údajů pro nás jsou: 

 • naše smluvní vztahy k Vám;
 • oslovení, které nám adresujete (prostřednictvím formulářů, sociálních sítí, telefonicky apod.);
 • při vybraných příležitostech z veřejně dostupných zdrojů (např. Údaje z veřejně dostupných webových stránek, Veřejný rejstřík a sbírka listin, apod).

Právní základ zpracovávání osobních údajů a právo uplatnit námitky. Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy na využití údajů                        k marketingovým a obchodním účelům v zájmu udržování a rozvoje obchodních kontaktů a obchodní činnosti vůbec. Máte možnost vznést námitky ke zpracovávání Vašich osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům. Vznesete-li námitky proti využití osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení nebo jiných forem přímého marketingu, bez dalšího zastavíme další zpracovávání ktěmto účelům. Vznesete-li námitky proti využití Vašich osobních údajů za účelem personalizace jednání s Vámi, posoudíme na základě důvodů námitek (s ohledem na Vaši konkrétní situaci), zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy                a svobodami, a budeme Vás informovat, zda námitkám vyhovíme nebo že jim vyhovět nemůžeme, a z jakých důvodů. Pro formu, jakou lze uplatnit námitky, viz oddíl „Vaše práva“. 

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s naší nabídkou nebo jinými obchodními sděleními zpracováváme (uchováváme) tak dlouho, jak dlouho lze rozumně předpokládat Váš zájem o naši nabídku, nevznesli-li jste dříve námitky proti takovému zpracovávání. Osobní údaje za účelem personalizace jednání zpracováváme po dobu 10 let ode dne posledního obchodního kontaktu s Vámi. 

COOKIES

Na svých webových stránkách využíváme technologie cookies, tedy ukládání určitých textových souborů obsahujících data o přístupu na webové stránky prostřednictvím internetového prohlížeče ve Vašem počítači s tím, že při opětovné návštěvě webových stránek jsou uložená data znovu odeslána našemu webovému serveru. Cookies slouží k personalizaci nastavení webových stránek a zlepšení uživatelského zážitku, včetně uchovávání uživatelských předvoleb. Cookies můžeme využívat také k přizpůsobení reklamy a sledování návštěvnosti webových stránek. 

Okolnosti, které popisujeme výše (personalizace nastavení a sledování návštěvnosti webu, přizpůsobení reklamy, sledování zájmu o naše sdělení), představují naše oprávněné zájmy      v souvislosti se zkvalitňováním služeb, které poskytujeme. Tyto aktivity jsou podle našeho názoru prospěšné i pro Vás. Pokud si však nepřejete, abychom vůči Vám využívali cookies, můžete tomu zabránit. Při prvním vstupu na webové stránky prostřednictvím určitého webového prohlížeče budete požádáni o souhlas s využitím cookies; technologie bude využita pouze tehdy, pokud souhlas udělíte. Souhlas s využitím cookies můžete kdykoli zrušit, což nejpraktičtěji učiníte tím, že smažete cookies ve svém webovém prohlížeči. 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM (PŘÍJEMCŮM)

Vaše osobní údaje jsou pro nás důvěrné. S výjimkami popsanými v následujících bodech osobní údaje nepředáváme žádným třetím osobám, a to přímo ani nepřímo (zpřístupněním).     S osobními údaji nijak neobchodujeme. 

Osobní údaje můžeme předat subjektům, které pro nás provádějí zpracovávání osobních údajů nebo které nám poskytují služby, jejichž nutnou součástí je zpřístupnění osobních údajů. Jedná se zejména o subjekty, které nám poskytují služby informačních technologií (např. serverhosting nebo webhosting), databázové služby, účetní služby, daňové poradenství nebo právní služby. 

Příjemci nezpracovávají osobní údaje samostatně, nýbrž výhradně podle našich pokynů. Neseme odpovědnost za to, že ze strany příjemců nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů a další závazky, které je třeba sjednat podle platných právních předpisů. 

Odsouhlasená předání. Jsme oprávněni předat osobní údaje třetím osobám také tehdy, vyslovíte-li s tím souhlas, a to za podmínek uděleného souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat; pro formu, jakou to lze učinit, viz oddíl „Vaše práva“. 

Předání ke splnění právních povinností a předání nutná z povahy věci. Vaše osobní údaje je možné předat třetím osobám také tehdy, je-li to nutné ke splnění naší právní povinnosti (především pokud jde o orgány veřejné moci) nebo je-li to nutné z povahy věci, zejména ke splnění smluvního vztahu, jehož jste stranou. 

VAŠE PRÁVA

Právo na informace. Máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli. V kladném případě máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům   a na informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů. Jestliže jste nám poskytli osobní údaje na základě svého souhlasu nebo v souvislosti s plněním smluvních závazků a jestliže jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně, máte právo je obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Právo na opravu, výmaz a omezení zpracovávání Údajů. Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje; to se týká též doplnění neúplných osobních údajů. Jste dále oprávněni požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, nemáme-li dostatečný právní důvod ke zpracovávání (např. vznesli-li jste námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu). Požadujete-li to, místo výmazu osobních údajů pouze omezíme jejich zpracovávání, tzn. osobní údaje budou pouze uloženy a jiným způsobem nebudou – bez Vašeho souhlasu – zpracovávány. 

Právo podat námitky. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu s tím, že osobní údaje nebudou k tomuto účelu dále zpracovávány. Vznesete-li námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v jiných případech, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, nejprve posoudíme (s ohledem na Vaši konkrétní situaci), zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda Vašim námitkám vyhovíme nebo že jim vyhovět nemůžeme, a z jakých důvodů. 

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit a jakým způsobem Vaši žádost vyřídíme? Svá práva jste oprávněni uplatnit jakoukoli formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah Vaší žádosti, oznámení nebo námitek, zejména pak elektronickou formou na info@bonafide.cz. Požádáte-li nás o přijetí určitého opatření, poskytneme Vám informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v nezbytných případech prodloužit až o dva měsíce, o čemž musíte být včas informováni. 

Jakým způsobem se můžete bránit? Cítíte-li by se být dotčeni na svých právech v souvislosti s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Máte rovněž právo podat občanskoprávní žalobu k soudu a domáhat se soudní ochrany.